Spokój po sercu, które bić przestało...

Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
Uchwała Nr 493/06 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie częściowego zwolnienia z wnoszenia opłaty za posiłki w stołówce rodziców dziecka przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Borzęciczkach. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 66 ust. 8 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52 poz. 467 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1 1. Na wniosek matki postanawia się o zwolnieniu do końca roku szkolnego 2005/2006 rodziców Damiana Duczmala przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Borzęciczkach, ... na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2005 r. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1317Temat: Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dziecka
We wcześniejszym wątku Kalinka przedstawiła całe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci dotyczące wczesnego wspomagania. Istotne jest to, ... to należy się 4 do 8 godzin w miesiącu, pracy ze specjalistami. Proponuję zapoznać się dokładnie z rozporządzeniem.
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=171


Temat: Bilety ZTM
W podanej przez Ciebie ustawie nic nie ma. Znalazlam za to informacje na stronce ZTM, ze: Od 1 kwietnia 2006 r. obowiązuje Uchwała Nr LXIX/2056/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2006 r., która przyznaje prawo do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką 48% uczestnikom studiów doktoranckich. Dokumentem potwierdzającym prawo do przejazdów ulgowych jest ważna legitymacja określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115,...
Źródło: isns.uw.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=1186


Temat: : Organizacja kontrolująca?
Czy w/w regulacja obliguje do tworzenia podstaw programów szkoleniowych wg. wytycznych w niej zawartych? A jesteś pewien że to rozporządzenie obowiązuje? Bo wg mnie obowiązuje ustawa z dn 15 kwietnia 2005 r o kulturze fizycznej oraz drugie rozporządzenie ministra sportu z dn. 17 sierpnia w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania oraz ważne dla niektórych instruktorów ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia ... wersja rozporządzenia które już chyba nie obowiązuje? Bo swoimi zapisami budziła mnóstwo wątpliwości różnej natury (w sumie podobnie jak ustawa bodaj z 85 roku) Natomiast czy takie skrócone ramy (lub każde ... przekraczały. Normy te określają ogólne założenia a federacja (albo instruktor) opracowuje metodykę osiągania celów edukacyjnych (poszczególne ćwiczenia i cele zaliczeniowe) oraz stosowne materiały szkoleniowe (dla kursanta oraz wytyczne dla instruktora). Z...
Źródło: divetrek.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2122


Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
U c h w a ł a Nr 316/05 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 6 kwietnia 2005 roku. w sprawie ustalenia w roku 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane ... dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1 1. W roku 2005 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50 % poniesionych kosztów semestru. 2. Określa się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. § 2 Opracowuje się na rok budżetowy 2005 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. § 3 Traci moc Uchwała Nr 163/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia w roku 2004 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ... uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=815


Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
Uchwała nr 432/05 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 316/05 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia w roku 2005 ... nauczycieli. Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1 W uchwale nr 316/05 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia w roku 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ... zmianę: załącznik nr 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia....
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1122


Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
Uchwała nr 341/09 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokości dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), Uchwały Nr XVI/73/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość ... wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008, art. 54 ust. 5 i ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/74/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia ... r. do 31 sierpnia 2009 r. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku....
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2894


Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
Uchwała nr 47/07 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 559/06 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokości dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek ... Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki ... roku 2007, art. 54 ust. 5 i ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/17/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2007 uchwala się, co następuje: § 1 W uchwale nr 559/06 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1841


Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
Uchwała nr 471/06 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie ustalenia w roku 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1 1. W roku 2006 ustala ... 3 Traci moc Uchwała Nr 316/05 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia w roku 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe ... 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=1232


Temat: Polecam.
psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r., Nr 11, poz. 114) Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz. U. z 2005r., Nr 19, poz. 167) Plany nauczania, organizacja rewalidacji, wydłużenie etapu edukacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002r., Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami) Nauczanie indywidualne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2003r., Nr 23, poz. 193) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz. U. z 2005r., Nr 68, poz. 587) Konieczność dostosowania wymagań. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. ... Indywidualny program lub tok nauki - uczeń zdolny. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz. U. z 2002r. nr 3, poz. 28) Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego ... 114 z późniejszymi zmianami) Dokumentowanie prowadzenia zajęć specjalistycznych (np. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki...
Źródło: forum.wart.us.edu.pl/viewtopic.php?t=905


Temat: Uchwały Zarządu Powiatu
Uchwała nr 359/09 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokości dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), Uchwały Nr XXXV/158/09 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość ... wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński, art. 54 ust. 5 i ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/159/09 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość ... Traci moc uchwała nr 341/09 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokości dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. § 6 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krotoszyńskiemu. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2933